Enciclopedia


Definiciones

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

A

abhasa
abhideya
acarya
acintya
acintya -bedhabedha-tattva
acyuta
adhibhautika-klesa
adhibhutam
adhidaivatam
adhidaivika-klesa
adhikari
adhyatmika-klesa
adi-lila
agamas
agni-hotra-yajña
ahankara
ahimsa
ajam
ajñana
ajñata-sukrti
akarma
akhila-rasamrta-murtih
akriti
aksauhini
am
amla rasa
amrita
ananda
ananya-bhak-bhakti
anartha-nivrtti
anna-prasana
anodino
antaranga-sakti
antya-lila
anu-atma

aparadha
aparadha bhanjan pat
apara prakrti
apara-sakti
apavarga
apauruseya
aprakrta
arcana
arca vigraha
artha
artav
asakti
asana
asanga
asat
asat-sanga
asrama
asraya
asraya vigraha
astakaliya-lila
astanga yoga
ashti
asvamedha-yajña
atma
atmaniksepa
atma-nivedana
atmarama
atma-tattva
atyahara
avadhuta
avatara
avaroha-pantha
avidya
avyakta

B

babají
bahiranga-sakti
bala
Bhagavad-gita
Bhagavan
Bhagavata, bhagavata
bhagavata dharma
bhagavata jivana
Bhagavata Purana
bhagavata saptaka
bhajana
bhajanandi
bhajana-kriya
bhakta
bhakti
bhakti kalpataru
bhakti lata
bhakti rasacarya
Bhakti-rasamrta-sindhuh
bhakti-yoga
bhasti
bhava
bhava-roga
bhoga

bhrama
Bhu
Bhuh-loka
bhukti-kamis
Bhuvar-loka
brahmacari
brahmacarya
Brahman
brahmana
brahmananda
Brahmanda
brahmarsi
brahmavada
brahma-jijñasa
Brahmajyoti
brahma-nirvana
brahma-radhra
Brahma-samhita
brahma-bandhu
Brhad-bhagavatamrta
Brhan-naradiya Purana
bubhuksu
Buddhi-loka
buddhi yoga

C

Caitanya-caritamrta
caitya-guru
Cakra Sudarsana
camara
candala
cataka
caturmasya

catur-viuha
cinmaya
cintamani
cit-sakti
chakra
Chandogya Upanisad

D

daivi prakrti
dandavats pranams
danza rasa
dasa
dasendriya
dasya
dasya-rasa
Daridra Narayana
darsana
deva
devarsi
devatas
dharma
dharmatma

dhatu
dhira
didi
diksa
diksa guru
diksa mantra
din charya
dosha
duratma
duskrtam
duskrtina
divya jñana
Dvapara-yuga

E

ekadasi

G

garbhadhana-samskara
Gaudiya Math
gaudiya vaisnava sampradaya
Goura-lila
Gayatri
ghee
go-dasa
gosani
gostha

gosthanandi
gosvami
grhastha
gunas
guna-avataras
guñja mala
guru
guru-kula
guru-tattva

H

Hara
Hare
Hari katha
Hari-kirtana
Hari-vamsa
hatha-yoga

hati-mata
harinama diksa
harinama sankirtan
Hari-nama-yajña
hladini
himsa

I

isanukatha

Itihasas

J

jagad-guru
japa
jana-sanga
jataragni
jaya
jiva
jiva-bhuta
jiva sakti

jiva-tattva
jñana
jñana-kanda
jñana-marga
jñana misra bhakti
jñana sunya bhakti
jñana-yoga
jñani

K

kadamba
kaivalya
kala
Kali yuga
kalmasa
kalpa
kalpa-vrksa
kama
kamini
kanaka
kanistha adhikari
kapha
karanapatava
karatalas
karma
karma kanda
karma misra bhakti
karma-nistha
karma yoga
karmi

kashaya rasa
kathu rasa
kaumudi
Kaustubha
kirtana
krodha
kripa
krpa-siddha
kripana
Krsna-bhakti
Krishna dasa
Krsna karma
Krishna-katha
Krsna-lila
Krishna-prema
Krishna-prasada
ksatriyas
ksetrajña
kunkuma
kutatkika

L

lavana rasa
lila
lila-avataras

linga
loka
lokayatrikas

M

madhurya-rasa
madhurya-rasa
madhya
madhyama-adhikari
Mahabharata
mahabhagavata
mahabhava
maha-bhuta
mahajana
Maha mantra
maharaj
maha-ratha
mahatma
Mahat-tattva
malas
mallika
Mandukya Upanisad
mangala-arati
mano-vega
mansa

mantra
manvantara
Manu-samhita
marma
maya
maya-sakti
mayavada
mayavadi
medha
misra-sattva
mleccha
moksa
mrdanga
mukti
mukti-kamis
mumuksu
Mundaka Upanisad
mukti
murti

N

nadi
naiskarma
nama aparadha
nama-sankirtana
naradhama
nasya
neti neti
nila
nindaka
nira kara

nirapeksa
nirguna
nirmana
nirodha
nirvana
nistha
nitya-baddha
nitya-muktas
nivritti marga

O

Om
Omkara

Om tat sat

P

Padma Purana
Pancajanya
panca-mahabhuta
pancaratrika
pancakarma
pandita
Para-brahman
parag-atma
parakiya
parakiya-rasa
paramahamsa
Paramakaruna
para-prakrti
para-sakti
parampara
parijata
parikram
parinistitha
parsada
pasandi
patita pavana
pavitram
pauganda
pitta
posana
prabhu

Prabhupada
pradhana
prajalpa
prakasa-vigraha
prakta-bhakta
prakrta-sahajiyas
prakrti
pramada
prana
pranava omkara
pranayama
pranayarna
prasada
pratistha
pratyag-atma
pratyahara
pravrtti-marga
prayasa
prayascita
prayojana
prema
prema-bhakti
puja
puraka
puranas
purna

R

Radha-bhava-murti
Radha dasya
raga-bhakti
raganuga-bhakti
Rahu
raja
rajasika
rajo-guna
rakta
rakta moksa

rasa
rasabhasa
rasadi-vilasi
rasa lila
recaka
Rig Veda
risi
rudha-bhava
rupanuga bhajana
rutu carya

S

sabda
sac-cit-ananda
sac-cit-ananda
sac-cid-ananda-vigraha
sad vritta
Sadbhuja
sadhana-bhakti
sadhaka
sadhu
sadhu-ninda
sadhu-sanga
sadhya
sahajiya
saguna
sakhi
sakhya-rasa
sakti
Salagrama-sila
salokya
samadhi
saman
samana-vayu
sambhanda-jñana
Sambhu-tattva
samhita
sampradaya
samipya
samskaras
samsrti
samvit
sanatana-dharma
sanatana-yoga
sandhini
sangi
sankhya
sankirtana
sankirtana-yajña
sannyasa
sannyasi
santa-rasa
saranagati
sarga
sari
sarsti
sarupya
sarva-jña
sastras
sat
sattva
sattva-guna

Satvata-samhita
satya
Satya-yuga
sayujya
siddhi
siddha
siddhanta
siddhi-kamis
siksa
siksa-guru
srauta-pantha
srauta-vakya
Siksastaka
sloka
smaranam
smarta-brahmana
smriti
sodhana
soma-rasa
sraddha
sraddhavan
sravana
sravanam kirtanam visnoh
sreya
sri, srila, srimati, sripada
srngara
srota
sruti
srutidhara
sthana
svah
svayamvara
sudha-bhakti
suddha-sattva
sudrani
sudras
sukrti
sukham
sundaram
sutra
svadharmas
svadu
svakiya
svami
svamsa
svarat
svarupa
svarupa-siddhi
Svetasvatara Upanisad

T

tamas
tamo-guna
tapa
tapah
tapasya
tattva darsi
tattva vit
Treta-yuga

tilaka
tikta rasa
tridanda
tridandi-sannyasi
tridosha
truly
tatastha-sakti
tyaga

U

Upanisads
upasana-kanda
uti
uttama-adhikari

uttama bhakti
utsaha
udana-vayu

V

vaibhasikas
vaidhi bhakti
vairagya
vaisnava
vaisnava-aparadha
vaisnavismo
vastra-harana-lila
vatsalya-rasa
vaisyas
vanaprastha
varnas
varna-sankara
varnasrama-dharma
vatsalya-rasa
vedanta
Vedanta sutra
vedanti
vibhinnamsa
Vibhu-atma
vibhuti
viddha-bhakti

viddhi-bhakti
vidya
vijñanam
vilasa
vilasa-vigraha
vipra-lispa
virat-rupa
vikarma
vikarmis
vipralambha-seva
visarga
Visnu Purana
Visnu-tattva
Visvakosa
Visva-rupa
visuddha-sattva
vivarta
vyana-vayu
Vyasa-puja
vyasasana

Y

yajña
yavana
yoga
yoga-marga
yogamaya
yoga-nidra
yogarudha

yogaruruksa
yoga-siddhi
yogi
yuga
yugala-piriti
yugavataras

Z

zamidar

Page last modified on May 27, 2008, at 11:35 AM